REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem www.polepione.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.polepione.pl prowadzonego przez Agnieszkę Szczygłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Agnieszka Szczygłowska z siedzibą przy ul. Budziszyńskiej 27a/31, 54-434 Wrocław NIP: 5811278861 REGON: 383817655 zwana także Przedsiębiorcą bądź Sprzedającym.

I. Postanowienia Ogólne

1 Definicje:

Administratorem Danych Osobowych jest  Agnieszka Szczygłowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Agnieszka Szczygłowska z siedzibą przy ul. Budziszyńskiej 27a/31, 54-434 Wrocław NIP: 5811278861 REGON: 383817655

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;

Dostawca – przedsiębiorca (poczta polska bądź firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) oferowany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;

Dowód zakupu/dowód zawarcia transakcji – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru;

Kupujący/Klient – użytkownik dokonujący zakupu towaru.

Konto – zindywidualizowane konto utworzone przez Klienta poprzez  rejestrację na stronie internetowej. 

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.polepione.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sprzedawca/Sprzedający – Pracownia Agnieszka Szczygłowska z siedzibą przy ul. Budziszyńskiej 27a/31, 54-434 Wrocław NIP: 5811278861 REGON: 383817655.

Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu, do którego można złożyć Zamówienie;

Umowa kupna – sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Sprzedawcą a Klientem zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, w tym do zawarcia umowy kupna – sprzedaży, 

Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:
a. zasady rejestracji, logowania i korzystania z Konta w Sklepie Internetowym;
b.
zasady i warunki dokonywania zamówień  i zwrotów Towarów w Sklepie Internetowym;
c. zasady i warunki zawierania umów kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniej akceptacji postanowień regulaminu jak i posiadania aktywnego adres e-mail. 

4. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty i nie mogą stanowić podstawy do żądania realizacji zawarcia umowy kupna – sprzedaży. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. 

6. Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:
a. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz niewykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
b. nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
c. wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
d. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
e. nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

II. Dokonywanie i realizacja Zamówień

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klient może dokonywać Zamówień bez uprzedniego dokonania rejestracji oraz po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest koniecznym warunkiem składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym przy czym brak rejestracji uniemożliwia korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

4. Rejestracja pozwala na utworzenie indywidualnego Konta Klienta. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem – adresem poczty elektronicznej/e-mail Klienta) i hasłem ustalonym przez niego w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło stanowią dane poufne. 

5. W trakcie rejestracji, lub w innym momencie korzystania z Serwisu, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w celu przesyłania w formie elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oraz w celu otrzymywania materiałów Sprzedawcy w formie elektronicznej. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

7. W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.

8. Składanie Zamówienia jest dokonywane przy wykorzystaniu formularza Zamówienia dostępnego po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka zawierającego Towary będące przedmiotem Zamówienia, wskazanie sposobu dostawy i formy płatności. 

11. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i stanowi złożenie oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów. 

13. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia co stanowi zawarcie przez strony umowy kupna -sprzedaży. 

14. Sprzedawca informuje Klienta, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w trakcie składania zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru lub całości Zamówienia.

15. Zamówienia Towarów mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

16. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w zakresie realizacji usług przy czym informacja o ewentualnej przerwie dostępna będzie na stronie internetowej w trakcie składania zamówienia. 

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń, w każdym z następujących przypadków:
a. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
b. zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.

17. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 3 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta).

18. Towar stanowi własność Sprzedawcy do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.

III. Ceny, koszty dostawy oraz metody i warunki płatności

1. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostarczenie towaru za granicę możliwe jest po uprzednim indywidualnym ustaleniu możliwości zamówienia, sposobu dostawy  jak i jego kosztów. 

3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, co następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wyłączając dostawę towaru zagranicę o czym mowa powyżej.

4. Do każdego Zamówienia na terenie Polski dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura).

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:
a.
płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy w mBanku S.A., numer: 31 1140 2004 0000 3002 7896 6858,
b. płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard (za pośrednictwem CashBill),
c. płatność internetową – Cashbill – dla zamówień z dostawą na terenie Polski,

6. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym Sprzedawca prosi o zamieszczenie w poleceniu przelewu imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia celem przyspieszenia realizacji.

7. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie. 

8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terenie Polski obsługiwane są za pośrednictwem platformy CashBill dostępnej pod adresem www.cashbill.pl prowadzonej przez firmę CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice KRS: 0000323297. 

IV. Dostawa

1. Klient podczas składania zamówienia może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
a. odbiór osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa po uprzednim ustaleniu terminu odbioru,
b. dostarczenie Towarów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez pocztę polską bądź firmę kurierską.

2. Czas doręczenia Towaru jest uzależniony od wybranej opcji i regulaminu poczty polskiej bądź firmy kurierskiej, a sprzedający nie odpowiada za uchybienia dostawców. 

3. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia i zobowiązany jest do ich pokrycia. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad, a klient zobowiązany jest do jego odebrania.

5. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej jak i w treściach na niej zamieszczanych oferowany towar jest wyrobem autorskim jak i nie jest produktem seryjnym w związku z czym każdy egzemplarz posiada indywidualne cechy, w tym może się różnić między sobą kolorem, kształtem, funkcjonalnością czy też posiadać inne indywidualne cechy. Różnice te nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.  

10. Dostawa Towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. Indywidualne adnotacje zamieszczone na stronie internetowej bądź w treści oferty mogą w/w termin dostawy wydłużać bądź skracać. Nie ma również przeszkód do indywidualnego ustalenia z Klientem terminu dostawy. 

14. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zakupu/zawarcia transakcji (paragon fiskalny, faktura).

15. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient zobowiązany jest  odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić stosowny protokół i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): polepione.sklep@gmail.com. Niesprawdzenie przesyłki i brak odmowy przyjęcia przesyłki wstrzymuje ewentualną reklamację i możliwość dochodzenia od sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

V. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Uprawnienie do zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi m.in. w następujących przypadkach:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f. umów zawartych w drodze aukcji publicznej.

4. Do skutecznego odstąpienia od umowy wymagane jest złożenie oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową. 

5. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

6. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy chyba, że zwrócony towar jest uszkodzony bądź zniszczony jak i posiada ślady użytkowania.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

10. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy sprzedaży.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres polepione.sklep@gmail.com, a następnie wypełnić druk reklamacyjny https://polepione.pl/zwroty-i-reklamacje/

4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru wraz z formularzem reklamacyjnym na adres: 

Pracownia Agnieszka Szczygłowska
Budziszyńska 27a/31, 54-434 Wrocław

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru. 

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wygasa jeżeli wada została stwierdzona po upływie 2 lat od wydania Produktu Klientowi.

VII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać na adres: polepione.sklep@gmail.com.

2. Reklamacja musi zawierać w szczególności rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,  datę jej wystąpienia, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.

X. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna.  Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto, jako Administrator Danych Osobowych zebranych poprzez Serwis, możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 28 RODO. Bazy danych użytkowników zostały zarejestrowane w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr księgi rejestrowej GIODO: 104977 oraz 104975 (aktualnie Urząd Ochrony Danych Osobowych).

4. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail: polepione@polepione.net wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz zakresu żądania. 

5. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Szczygłowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Agnieszka Szczygłowska z siedzibą przy ul. Budziszyńskiej 27a/31, 54-434 Wrocław NIP: 5811278861 REGON: 383817655, który oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych na stronie internetowej www.polepione.net – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne celem realizacji umowy, a ich podanie dobrowolne przy czym brak podania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu z uwagi na brak możliwości jego realizacji.
b) marketingu bezpośredniego prowadzonego przez www.polepione.net – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres 3 lat od zakończenia umowy;
f) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy, providerzy płatności on-line.  

Zgodnie z treścią przepisów klienci mają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu jak i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i tradycyjnej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w załączniku do regulaminu – Polityka prywatności.

XI. Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie zdjęcia Towarów, teksty, grafiki i inne treści zamieszczone na stronie www.polepione.pl są własnością Sprzedawcy, a co za tym idzie zabronione jest kopiowanie zamieszczonych na stronie danych bez pisemnej zgody Sprzedawcy (dotyczy to również pobierania danych w celach marketingowych i handlowych) pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego i karnego.

XII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym 

1. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga dostępu do sieci internet i posiadania oprogramowania potrzebnego do korzystania z serwisu (w tym posiadania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s). Strona internetowa Sklepu Internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do czasu poinformowania Klientów o zmianie regulaminu w całości bądź części (m. in. z uwagi na zmiany przepisów, obowiązek usprawnienia działania Sklepu). 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

4. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Sklepu Internetowego. 

5. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.

6. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

7. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.

8. Wszelkie spory między Stronami w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w sposób polubowny. 

9. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwy będzie sąd powszechny, którego właściwość miejscowa określana będzie biorąc pod uwagę siedzibę Przedsiębiorcy i obowiązujące przepisy prawa. 

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2019 roku. 

Akty prawne:

Ustawa – kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 2964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827, z późniejszymi zmianami);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).