REGULAMIN Pracowni Ceramicznej poLEPIONE prowadzonej przez Agnieszkę Szczygłowską, ul. Szwedzka 17b, Wrocław. Uczestnictwo w warsztatach pracowni ceramicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Porządek
  • Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie w jakim je znalazłeś.
  • Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłóż na ich miejsce.
  • Glina, która została niewykorzystana w trakcie zajęć pozostaje w pracowni. 
  • Przed odstawieniem do suszenia prace koniecznie muszą być podpisane – prace nie opatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni. 
 1. Ostrożność
  • Zawsze uważaj  na prace innych osób.
  • Nie dotykaj żadnych prac, które nie należą do Ciebie.
  • Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac z półek.
  • Nie rozpakowuj prac przykrytych folią, jeśli nie masz pewności, że należą do Ciebie.
 1. Wypał w piecu ceramicznym
  • Piec jest wypalany przy pełnym załadunku, czyli gdy jest wystarczająca liczba prac by go zapełnić.
  • Przedmioty pozagabarytowe, tzn. o wysokości powyżej 20 cm, szerokości powyżej 20 cm i wysokość wypalane są za dodatkową opłatą, lub według indywidualnych ustaleń z właścicielem pracowni.
  • Istnieje możliwość wypalenia pracy po ponownym szkliwieniu za dodatkową opłatą wg indywidualnych ustaleń z właścicielem pracowni.
  • Do wypału trafiają prace wykonane w pracowni w ramach warsztatów. 
  • Istnieje możliwość wypalenia prac wykonanych po za pracownią zgodnie z cennikiem –  z czego pierwszeństwo w wypale mają prace wykonane na warsztatach w pracowni.
  • W ramach warsztatów otrzymujesz odpowiednią ilość gliny (w zależności od wybranej opcji zajęć). Istnieje możliwość zwiększenia limitu za dodatkową opłatą.
  • Istnieje możliwość wynajęcia całego pieca do wypały ceramiki – zgodnie z cennikiem.
 1. Odbiór prac
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania gotowe prace, które nie zostaną odebrane w ciągu 1 miesiąca od ich wykonania zostaną usunięte z pracowni.
 1. Płatności
  • Płatności dokonujemy bezpośrednio przy zakupie karnetu lub po zakończonym jednorazowym spotkaniu. 
  • W przypadku prac wykonanych poza pracownią płatności za wypał dokonywane są przed wypałem.
 1. Bezpieczeństwo
  • Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.
  • ZASADY BHP obowiązujące w pracowni ceramicznej
  • Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.
  • Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
  • Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.
  • Podczas warsztatów wykonujemy polecenia instruktora.
  • Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.
  • Samowolne uruchamianie pieca lub innych maszyn jest zabronione.
  • Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
  • Suchy pył powstający przy szlifowaniu czy szkliwieniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki i umieścić w zlewie z wodą.
  • Kontakt ze szkliwami i szkliwienie: szkliwo jest substancją chemiczną, podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności, nie jemy i nie pijemy podczas pracy ze szkliwem, po zakończeniu szkliwienia zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je znalazłeś, dzieci szkliwią na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna.  W przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
  • Właściciel pracowni zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi samodzielnego szkliwienia, jeśli będzie miał wątpliwości co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczestnika, np. w przypadku małego dziecka. 
 1. Postanowienia końcowe
  • Właściciel pracowni zastrzega sobie prawo do fotografowania prac uczestników w celu promocji warsztatów i pracowni na stronie internetowej, profilach społecznościowych pracowni. W przypadku braku zgody uczestnika lub jego opiekunów prawnych, należy to zgłosić instruktorowi podczas zajęć. 
  • Pracownia ceramiczna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.
  • Prace wykonane przez uczesników warsztatów ceramicznych są wykonywane tylko i wyłącznie na użytek własny. Udokumentowana sprzedaż wyrobów wytworzonych w pracowni skutkuje natychmiastowym usunięciem z dalszego uczestnictwa w zajęciach
  • Pracownia ceramiczna zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.